Házirend

 

hazirend_iconA házirend célja, hogy meghatározza a gyermekek és szülők jogait és kötelességeit az óvodában, az óvoda által szervezett programokon és a gyermekek életével kapcsolatosan. Az óvodai nevelőmunka erősítéseként kérjük a szülőket, hogy együttműködő, segítő, támogató és a szabályokat betartó partnerek legyenek.

A gyermekek joga, hogy…

A nevelési intézményben, biztonságban, egészséges környezetben nevelkedjen. Adottságainak, képességeinek és érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Az óvodai életrendjét, étkezési lehetőségek biztosításával életkorának megfelelően biztosítsák. A család anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkeztetésben részesüljön. A pedagógust és a nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli minden gyermekkel, családdal kapcsolatos információt illetően, melyről munkája során értesül.

A gyermek kötelessége, hogy…

Részt vegyen a különböző tevékenységekben, óvja saját és társai épségét, egészségét, megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, óvja és rendeltetésszerűen használja az óvoda játékait, helyiségeit, az óvoda dolgozói, valamint óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A szülő joga, hogy…

A gyermek fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, s ha kell, akkor a neveléshez az óvodától tanácsot kapjon ( szülői értekezlet, fogadóóra, egyéni beszélgetés). Tájékozódjon, mondjon véleményt és tegyen javaslatot a gyermekével összefüggő kérdéssel kapcsolatban. Megismerje az óvoda nevelési programját, az intézmény minőségirányítási programját és házirendjét. Részt vegyen az óvoda által szervezett nyitott programokon és rendezvényeken. Közreműködjön a szülői szervezet tevékenységében. Egyéni ügyeivel az óvodapedagógushoz, a tagóvoda vezetőjéhez forduljon előzetes egyeztetéssel. Vitás ügyekben, problémás esetekben kérjen segítséget az óvodapedagógustól, vagy a tagóvoda vezetőjétől. A szülőt megilleti a szabad intézményválasztásának joga.

A szülő kötelessége, hogy…

Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járásáról. Kísérje figyelemmel a gyermek fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Ismerje meg az és minden óvoda által szervezett programon tartsa be a házirend előírásait. Vigyázzon az óvoda felszerelésére, berendezésére, őrizze meg az öltöző rendjét. A gyermek abban az évben, amelyben betölti az 5. életévét köteles részt venni az óvodai életben napi 4 órát ( Ktv.24.§ ) , ezt a szülőnek biztosítani kell.

A gyermek ruházata az ovódában

A gyermek az óvodába minden nap tisztán, ápoltan érkezzen. A gyermek számára minden szülő gondoskodjon váltócipőről. Jellel ellátott fésű, és fogmosó felszereléssel rendelkezzen. A délutáni pihenés idejére lepedőt és pizsamát kérünk, melynek tisztántartásáról a szülő gondoskodik. A gyermek ruházatát, cipőjét a szülő jellel lássa el. A gyermek ruházata könnyen le és felvehetők legyenek az időjárásnak megfelelően.

A család és az ovóda elveinek közös kialakitása

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat türelemmel, szükség esetén segítséggel oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék a gyermekekben:

– ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.

– ne bíztassák gyermeküket verekedésre akkor sem, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

– legyenek tudatában annak, hogy a gyermek számára a személyes példamutatás a legnagyobb nevelőerő.

– az óvoda védő-óvó előírásainak megfelelően törekszünk a balesetmente környezet kialakítására. A mindennapi munkában egészségünk megőrzésére, testi épségünk megóvására vonatkozó ismereteket nyújtunk.

– Az óvónő baleset esetén haladéktalanul ellátja a gyermeket. A baleset súlyosságától függően az orvosi ellátásról gondoskodik. Láz, hányás, hasmenés esetén értesíti a szülőt.

– óvja és becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat.

– ügyeljenek az óvoda tisztaságára és cselekvően támogassák az óvodát nevelési feladataik ellátásában.

– valamennyi szülő és az óvoda dolgozói kultúrált magatartásukkal, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítse elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését.

– Hivatalos ügyek intézése főként a délelőtti órákban, illetve egyeztetéssel más időpontban is történhet.

A felvétel rendje:

– A beiratkozás minden év áprilisában a Képviselőtestület által meghatározott időpontban történik.

– A szülő joga a szabad óvodaválasztás, de elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve a szülője dolgozik.

– Az a gyermek, aki a 3. életévét a beiratkozás időpontja után tölti be nevelési év közben bármikor felvehető.

– Abban az évben, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti köteles részt venni az óvodai nevelésben napi 4 órát.

– A gyermek abban az évben kezdhet utoljára óvodai nevelési évet,, amelyben hetedik életévét betölti. Akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31-e után született és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja. Ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet.

– A gyermek abban az évben, amelyben a nyolcadik életévét betölti köteles megkezdeni iskolai tanulmányait.

A nevelési év rendje:

– Az óvodai nevelési év szeptember1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

-Szorgalmi idő: minden év szeptember 1- május 31-ig.

– A fenntartó rendelkezése szerint az óvoda nyáron zárva tart 5 hétig. A pontos időpontról február elején tájékoztatjuk a szülőket.

– A zárás idejére a szülő kérésére (indokolt esetben) a gyermeket az arra kijelölt óvodában helyezzük el.

– A gyermek személyiségének fejlődéséről csak az óvónő adhat tájékoztatást.

– az óvoda nyitvatarása: reggel 7-től 17 óráig tart

– Az óvoda ajtaját de. 9-től 12.15-ig, illetve 12.30-tól 15-óráig zárva tartjuk, hogy a gyermekek véletlenül se jussanak ki az utcára.

-A beszoktatási időn túl a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak a testvérek illetve a szülők. Igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, ahol örömmel látunk kedves vendégeket is. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellássa.

Az óvoda nyitva tartása: reggel 6 órától 17 óráig

A gyermekek fogadása: reggel 6 órától 9 óráig

A gyermekek hazavitele: ebéd után 12.30-tól délután 15 órától 17 -ig Előzetes egyeztetés alapján más időpontban is.

A hiányzás igazolása:

Igazolások típusai: betegség esetén – orvosi igazolás Szabadság. Szabadnap – a szülők bejelentése alapján

A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzást az első napon kell közölni az óvónővel, vagy a tagóvoda vezetővel. A két hetet meghaladó hiányzást az óvoda vezetőjével egyeztetni kell. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha az 5. életévét betöltött gyermek egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul hiányzik, s az óvoda 2 alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Beteg, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát gyógyulásáig nem látogathatja. A napközben megbetegedett gyermeket az óvoda értesítése után a szülő köteles elvinni. Gyógyszert a szülő az óvónőnek nem adhat át a gyermek kezelésére, kivéve, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, és erről tájékoztatta a nevelőket. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.(rubeóla, skarlát, tetű, stb.) Levegőzés és délutáni pihenés alól a gyermekek nem kaphatnak felmentést. Óvodánkban rendszeres egészségügyi vizsgálatot tart az óvoda orvosa és védőnője. A gyermek étkezésének lemondását személyesen vagy telefonon lehet bejelenteni. Amennyiben a szülő nem értesíti az óvodát, a gyermek az étkezési nyilvántartásban szerepel.

A térítési díj befizetésének rendje:

– A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek.

– Étkezési díj befizetése minden hónap első hetében történik a faliújságon megjelölt időpontban.

– A térítési díj fizetése tárgyhóra előre történik, a hiányzás a következő hónap befizetéséből kerül levonásra.

– A napi térítési díj megállapításához a szülő köteles nyilatkozni: 3 vagy több gyermekes családok, tartósan beteg gyermek részére 50% rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára ingyenes.

A gyermek érkezése és távozása:

A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek.

Az egyedül óvodából hazamenő gyermeket kizárólag a szülő írásos kérelme alapján engedjük el. Közeli hozzátartozó vagy szülői barátnak akkor adható ki a gyermek, ha arról a szülő előzőleg tájékoztatta az óvónőt. Válófélben, vagy különélő szülők esetében a hatósági papírban leírtak szerint adjuk ki a gyermeket, ennek hiányában mindkét szülő elviheti.

A gyermek személyes tárgyai

A gyermekek személyes játékait és ékszereit nem ajánlott az óvodába bevinni, ezért felelősséget nem vállalunk, ebből következően okozott tárgyakat nem tudjuk megfizetni.

Kapcsolat

A szülők elérhetősége érdekében szíveskedjen mindenki a telefonszámát, az esetleges változásokat az óvónőknek jelezni.

Az óvoda egész területén dohányozni és szeszesitalt fogyasztani tilos!

Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható!

Copyright © 2013. Mátrafüredi Óvoda All Rights Reserved.